Tideböner

Gudstjänst 23 augusti

Tidebönstillbedjan

℣ = välkomnande böneledare

℟ = respons av övriga

A = alla

I = grupp 1

II = grupp 2


℣: Gud, kom till min räddning

℟: Herre, skynda till min hjälp

A:Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja.

Hymn

I

Se, Jesus är ett tröstrikt namn

och i all nöd vår säkra hamn.

Vi genom Jesus får Guds nåd

och finner på det bästa råd.

II

Guds ende Son, o Jesus huld,

förlåt oss all vår synd och skuld.

Vår nöd du ser och hjälpa kan,

du som är både Gud och man.

I

Av dig är all rättfärdighet,

av dig all frid och salighet.

Den som till dig har satt sin tröst,

han blir ifrån allt ont förlöst.

I

Dig vare pris för livets ord,

för dopets bad och nådens bord!

Din frid oss här i tiden giv

och efter döden evigt liv.

A: O Fader, Son och Ande bliv

hos oss med kärlek, ljus och liv

Dig, heliga Treenighet

ske pris och lov i evighet. Amen.

Psalm 118

A: Välsignad är han som kommer i Herrens namn.

I

Tac­ka Her­ren, ty han är god, 

evigt va­rar hans nåd.

II

Sjung, du Is­ra­els folk: 

evigt va­rar hans nåd.

I

Sjung, du Arons ätt: 

evigt va­rar hans nåd.

II

Sjung, ni som tillber Her­ren: 

evigt va­rar hans nåd.

I

Jag ro­pa­de till Her­ren i mitt trångmål. 

Her­ren sva­ra­de, han förde mig ut i fri­het.

II

Her­ren är med mig – jag har ingen­ting att fruk­ta: 

vad kan människor göra mig?

I

Her­ren är med mig, han hjälper mig, 

jag skall tri­um­fe­ra över mi­na fi­en­der.

II

Det är bätt­re att ty sig till Her­ren 

än att li­ta på människors hjälp.

I

Det är bätt­re att ty sig till Her­ren 

än att li­ta på mäkti­ga män.

II

Jag var kringränd av främman­de folk, 

men jag höll dem från li­vet med Her­rens hjälp.

I

Jag var kringränd på al­la si­dor, 

men jag höll dem från li­vet med Her­rens hjälp.

II

De kringrände mig som en bisvärm 

men slock­na­de som eld i törne. 

Jag höll dem från li­vet med Her­rens hjälp.

I

De träng­de mig hårt, jag var nära att fal­la, 

men Her­ren kom mig till hjälp.

II

Her­ren är min kraft och mitt värn, 

han blev min rädd­ning.

I

Hör hur se­ger­ro­pen skal­lar, 

ju­bel sti­ger från de trog­nas läger: 

Her­rens hand har vi­sat sin kraft.

II

Her­rens hand är höjd till se­ger, 

Her­rens hand har vi­sat sin kraft.

I

Jag skall in­te dö, jag skall le­va 

och vitt­na om Her­rens gärning­ar.

II

Hårt har Her­ren tuk­tat mig, 

men han gav mig in­te i dödens våld.

I

Öpp­na för mig rättfärdig­he­tens por­tar! 

Jag vill gå in och tac­ka Her­ren.

II

Här är Her­rens port, 

här får hans trog­na gå in.

I

Jag tac­kar dig för att du hörde min bön 

och blev min rädd­ning.

II

Ste­nen som ratades av dem som byggde 

har bli­vit en hörnsten.

I

Det­ta är Her­rens eget verk, 

det står för våra ögon som ett un­der.

II

Det­ta är da­gen då Her­ren grep in. 

Låt oss jub­la och va­ra gla­da!

I

Her­re, hjälp oss! 

Her­re, ge framgång!

II

Välsig­nad den som kom­mer i Her­rens namn! 

Vi välsig­nar er från Her­rens hus.

I

Her­ren är Gud. Han gav oss ljus.

Ord­na er till pro­ces­sion, med kvis­tar i händer­na, 

ända till al­ta­rets horn!

II

Du är min Gud, jag vill tac­ka dig. 

Min Gud, jag vill höja ditt lov.

I

Tac­ka Her­ren, ty han är god, 

evigt va­rar hans nåd.

A: Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, 

nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Kort läsning

1 Petr. 4:10-11

℣: Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord. Om någon tjänar ska han tjäna med den kraft som Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheters evighet. Amen.

℣: I evighet, Herre, står ditt ord fast,

℟: från släkte till släkte varar din trofasthet

Avslutning

℣: Herre, förbarma dig.

℟: Herre, förbarma dig

℣: Herre Gud Sebaot, upprätta oss.

℟: Låt ditt ansikte lysa så att vi blir frälsta.

℣: Stå upp till vår hjälp, Herre.

℟: Och förlossa oss för din nåds skull.

℣: Herre, hör vår bön.

℟: Och låt vårt rop komma inför dig.

Slutböner

A: Vår Fader, du som är i himlen.

Låt ditt namn bli helgat.

Låt ditt rike komma.

Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.

Ge oss idag det bröd vi behöver.

Och förlåt oss våra skulder,

liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.

Och utsätt oss inte för prövning,

utan rädda oss från det onda.

Ditt är riket,

din är makten och äran,

i evighet.

Amen.

℣: Allsmäktige, evige Gud,

A: Låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.

Amen

Gudstjänst 16 augusti

Psalm 148

Skapelsens lov till Herren

Halleluja!

Prisa Herren från himlen,

prisa honom i höjden.

Prisa honom, alla hans änglar,

    prisa honom, hela hans här.

Prisa honom, sol och måne,

prisa honom, alla lysande stjärnor.

Prisa honom, ni himlars himmel

    och ni vatten ovan himlen.

Ja, de skall prisa Herrens namn,

ty han befallde och de blev skapade.

Han gav dem deras plats

    för alltid och för evigt.

Han gav dem en lag

    som ingen överträder.

Prisa Herren från jorden,

ni havsdjur och alla djup,

eld och hagel, snö och töcken,

    du stormande vind

som uträttar hans befallning,

ni berg och alla höjder,

ni fruktträd och alla cedrar,

10 

ni vilda djur och all boskap,

    ni kräldjur och bevingade fåglar,

11 

ni jordens kungar och alla folk,

ni furstar och alla domare på jorden,

12 

ni ynglingar och unga kvinnor,

    ni gamla med de unga.

13 

Prisa Herrens namn,

ty endast hans namn är högt,

hans majestät når över jord och himmel.

14 

Han har upphöjt ett horn för sitt folk

till en lovsång för alla sina fromma,

för Israels barn, det folk som står honom nära.

 

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

Nu och alltid i evigheters evighet. Amen

 

——————————————

 

Allsmäktige Fader

Vi anropar din barmhärtighet

 

Låt oss inte bara lyssna till ordet

Utan också leva efter det

 

Allsmäktige Fader

Vi anropar din barmhärtighet

 

Låt oss inte bara lyssna till ordet

Utan också leva efter det

 

Att du i dina djupa vatten

Låter det gå under, som måste gå under

Att du i dina djupa vatten

Väcker det till liv, som bara kan väckas genom Jesus vår Herre

Och Hans heliga Ande

Honom tillhör äran

Genom alla tidsåldrar

 

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

Nu och alltid i evigheters evighet. Amen

 

—————————————-

Ande du som livet ger

 

Fall nu över oss

 

Ande du som livet ger

 

Fall nu över oss

 

Smält oss

Fyll oss

Tänd oss

Sänd oss

 

Ande du som livet ger

 

Fall nu över oss

 

 

Ande du som livet ger

 

Fall nu över oss

 

Ande du som livet ger

 

Fall nu över oss

 

Smält oss

Fyll oss

Tänd oss

Sänd oss

 

Ande du som livet ger

 

Fall nu över oss

 

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

Nu och alltid i evigheters evighet. Amen

 

————————————-

Ett ljus lyser i mörkret

 

Hans namn är Jesus

 

Ett ljus lyser i mörkret

 

Hans namn är Jesus

 

Ett ljus lyser i mörkret

 

Hans namn är Jesus

 

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

Nu och alltid i evigheters evighet. Amen

 

——————————————

Tyst bön

——————————————

 

Fader vår som är i Himlen

Helgat vare ditt namn

Tillkomme ditt rike

Ske din vilja

Så som i Himlen

Så ock på jorden

Vårt dagliga bröd he oss idag

Och förlåt oss våra skulder

Så som ock vi förlåta dem oss skyldiga är

Inled oss inte i frestelse

Utan fräls oss från det onda

Ty riket är ditt

Och makten

Och härligheten

I evighet

Amen.